Washington (Hotel Washington, Washington, DC, 5/15/02)         View to fit screen